Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních školách:

motivace ke studiu a příprava k matematickým soutěžím a olympiádám
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000512

Anotace projektu: Projekt si klade za cíl prohloubit a zintenzivnit, případně i nově navázat a rozvíjet spolupráci se středoškolskými učiteli, zejména s těmi, kteří se zabývají prací s matematicky nadanými žáky a jejich přípravou na matematické soutěže a olympiády. Součástí projektu je rovněž podpora učitelů z hlediska rozvíjení matematické gramotnosti a motivace žáků. Realizace projektu tak přispěje ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávání v matematice na středních školách.


Doba trvání projektu: 1.10.2017 - 31.12.2021